sk en

Podmienky spracúvania osobných údajov a obchodné podmienky

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami kurzov, školení a seminárov (ďalej len kurzov) Mladý podnikavec, o. z. sa riadia právne vzťahy medzi účastníkom kurzu (ďalej „účastník“) a organizáciou Mladý podnikavec, o. z. so sídlom Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina, IČO 42388651 (ďalej „organizátor“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi účastníkom kurzu a organizátorom.

1.2. Organizátor zverejňuje informácie týkajúce sa kurzu lektora ako aj iných kurzov výlučne na stránke:  https://mpacademy.sk/sk  (ďalej „internetová stránka organizátora“).

1.3. Elektronické prihlášky na kurz, zverejnené na internetovej stránke organizátora predstavujú návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany organizátora medzi účastníkom.

1.4. Organizátor poštou, telefonicky alebo emailom skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku a zašle mu bližšie informácie týkajúce sa organizácie a uskutočnenia kurzov.

1.5. Vyplnenie elektronickej prihlášky alebo prihlášky v tlačenej podobe je pre účastníka záväzné a predstavuje platné uzatvorenie kúpnej zmluvy a návrhu medzi organizátorom a účastníkom.

1.6. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky organizátora a tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

  1. SPÔSOB URČOVANIA CENY

2.1 Ceny za jednotlivé kurzy sú zverejnené na internetovej stránke organizátora kurzov a to príslušne ku každému kurzu.

2.2. Možné zľavy sú uvedené pri každom kurze na internetovej stránke organizátora kurzov.

2.3. Uzatvorením zmluvy podľa bodu 1.5. vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť stanovenú sumu kurzu a zúčastniť sa na danom kurze.

  1. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY KURZOVNÉHO

3.1. Poplatok za kurz je možné uhradiť:

  • prevodným príkazom na číslo účtu, ktoré bude každému účastníkovi riadne zaslané po vyplnení záväznej prihlášky,
  • na základe faktúry, ktorá bude vystavená každému účastníkovi kurzu a zaslaná buď poštou alebo elektronicky na jeho údaje uvedené v prihláške,
  • osobne na otvorení kurzu.

3.2. Cenu kurzu je potrebné uhradiť najneskôr v deň otvorenia kurzu, ak  neplatí bod 3.3. Ak účastník nastúpi na kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz absolvuje v plnom rozsahu alebo absolvuje len jeho časť. Doklad o úhrade za kurz je poslucháč povinný predložiť pri otvorení kurzu alebo lektorovi na prvej vyučovacej hodine.

3.3. Ak organizátor povolí účastníkovi platbu na splátky, úhradu je možné si rozdeliť na polovice alebo tretiny (po dohode s organizátorom). Prvú časť je potrebné uhradiť pri otvorení kurzu v zmysle bodu 3.2. Zvyšnú sumu je účastník povinný uhradiť pravidelne v splátkach a termínoch v zmysle dohody s organizátorom.

3.4. Zľavy z ceny kurzu je možné si uplatniť len počas trvania kurzu a za podmienok určených organizátorom.

3.5. Storno poplatky:

a. Ak účastník oznámi týždeň pred plánovaným začiatkom kurzu, že sa celkového kurzu nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu storno poplatok činí 50 % z celkovej ceny kurzu.

b. Ak účastník oznámi 3 dni pred začiatkom kurzu, že sa celkového kurzu nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu storno poplatok činí 80 % z celkovej ceny kurzu.

c. Po prvom a v ďalších dňoch výučby nemá účastník nárok na vrátenie poplatku za kurz.

d. Vymeškanie výučby zo strany účastníka nie je dôvodom na zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

4. PODMIENKY KURZU A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

4.1. Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom kurze až po úhrade celkovej ceny kurzu organizátorovi. Ak sa organizátor a účastník dohodli na pravidelných splátkach podľa bodu 3.3, účastníkovi bude odovzdaný certifikát o absolvovaní až po splatení celkovej ceny kurzu.

4.2. Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.

4.3. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak inak neurčí organizátor.

4.4. Podmienky neuvedené v popise kurzu a vo VOP nie sú zo strany organizátora garantované.

4.5. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci miesta konania, času výučby a lektorov.

4.6. V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.

4.7. V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nie je povinný pre neho individuálne opakovať už prebraté učivo.

4.8. Účastník kurzu bude pripustený k záverečnej skúške po absolvovaní teoretickej výučby prezenčnou alebo dištančnou formou a praktickej výučby prezenčnou formou. Maximálne povolená absencia je 20 % z celkového časového rozsahu kurzu. O pripustení na záverečné skúšky rozhoduje organizátor.

4.9. Účastník je povinný dodržiavať dôvernosť a mlčanlivosť a to aj po ukončení kurzu, pracovný, organizačný, resp. prevádzkový poriadok, pravidlá hygieny a BOZP v zariadeniach, v ktorých prebieha kurz. Účastník je ďalej povinný plniť stanovené úlohy, rešpektovať druh alebo spôsob získavania odborných skúseností počas vykonávania praxe, vykonávať prax pod vedením a podľa pokynov lektora.

4.10. Účastník plne zodpovedá za všetky škody spôsobené organizátorovi, ako aj jeho zmluvným partnerom a organizáciám v súvislosti s účasťou na kurze a je podľa príslušného zákona povinný ich nahradiť. Ak dôjde k spôsobeniu škody, je organizátor oprávnený uplatňovať si voči účastníkovi kurzu náhradu škody. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.

4.11. Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim výučby, aby nespôsoboval svojim konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe (napríklad arogantným a urážlivým správaním voči ostatným účastníkom a lektorovi, je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, nemá vyhovujúce ochranné osobné prostriedky – odev, obuv, … pre praktickú časť kurzu, nedostatočnú hygienu, nespĺňa zdravotné požiadavky, príp. fyzicky či sexuálne obťažuje ostatných účastníkov či lektora a pod.). V priestoroch určených na výučbu je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má organizátor kurzu právo v daný deň nevpustiť účastníka na výučbu resp. vylúčiť účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.

4.12. Organizátor nenesie zodpovednosť za straty a škody na majetku alebo zdraví účastníka kurzu vzniknuté počas kurzu. Je zodpovednosťou účastníka kurzu dohliadať na svoj osobný majetok a nenechať ho bez dozoru a počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám.

4.13. Účastník kurzu prehlasuje, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa kompletnej výučby kurzu, jeho teoretickej a praktickej časti. V prípade akýchkoľvek prekážok, napr. zdravotných či osobných problémov je povinný o tejto skutočnosti informovať organizátora kurzu, ktorý má právo rozhodnúť o jeho zaradení, prípadne o jeho vylúčení z kurzu.

4.14. Ak to vyžaduje akreditácia niektorých kurzov, je účastník povinný predložiť pri nástupe na kurz potvrdenie od lekára, zdravotný preukaz, odpis z registra trestov a pod. Poplatky za vystavenie týchto potvrdení nie sú zahrnuté v cene kurzov.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je povinný plniť VOP a osvedčenie o absolvovaní kurzu mu bude vydané až po uhradení celej ceny kurzu a splnení všetkých podmienok, ktoré sú organizátorom kladené na daný kurz. .

5.2. Organizátor eviduje vydané osvedčenia po dobu minimálne 5 rokov. V prípade straty osvedčenia môže vystaviť za poplatok duplikát osvedčenia.

5.3. Ak sa nevytvorí skupina s minimálnym počtom účastníkov, organizátor si vyhradzuje právo neotvoriť daný kurz alebo môže posunúť dátum začatia výučby. Pristúpenie do kurzu je možné iba so súhlasom organizátora. Počet účastníkov kurzu je v kompetencii organizátora.

5.4. Vyplnením a odoslaním elektronickej alebo písomnej prihlášky dávam organizátorovi kurzu súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely administratívneho spracovania prihlášky.

5.5. Ja, účastník kurzu, súhlasím, aby fotografické a filmové zábery zhotovené s mojim vedomím počas kurzu v priestoroch učební boli v prípade použité na marketingové účely organizátora (zverejnené na webových stránkach organizátora, v brožúrach organizátora a pod.).

5.6. Prípadné sťažnosti či reklamácie je potrebné podať písomne najneskôr v deň záverečnej skúšky absolvovaného kurzu.

5.7. Ja, účastník kurzu, vyhlasujem, že Všeobecné obchodné podmienky (VOP) kurzu, som si pred uzavretím zmluvy prečítal, obsahu porozumel a na znak súhlasu som po vyplnení prihlášky postupoval podľa bodu 1.5.

 

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies